ג€×

*לזכאי ליותר מאחת ממהנחות הרשומות בטופס המצורף תינתן הנחה אחת בלבד, הגבוהה מביניהן

*ההנחות בארנונה תינתנה רק באותה השנה שבה הוגשה הבקשה להנחה, לא תינתנה הנחות רטרואקטיביות

*המחזיק ביותר מדירה אחת - ניתן לקבל הנחה עבור דירת מגורים אחת בלבד

*הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת תשלום ארנונה מלאה ואינה דוחה את מועד התשלום

*אישור ההנחה מתבצע ע"פ קריטריונים קבועים המוגדרים בתקנות ההסדרים במשק המדינה והמעודכנים מעת לעת

*ההנחה תינתן לאחר קבלת בקשה בכתב, כמקובל ובצירוף המסמכים הנדרשים להוכחת הזכאות

*הזכאות להנחה מותנת בתשלום החובות השוטפים לארנונה עד 31 בדצמבר בכל שנה. בגין חובות שלא שולמו לאחר תאריך זה תבוטל ההנחה.

טבלת הנחה לפי מבחן ההכנסה לשנת 2017
השנה החליט שר הפנים כי טבלת מבחן ההכנסה, אשר קובעת את מתן ההנחה על פי מס' הנפשות והכנסה חודשית, תשונה כך שההכנסה המזכה בהנחה תועלה ב - 5% מעבר לעדכון השנתי הקבוע.
כמו כן, שנת 2017 הינה שנת מעבר למתכונת מתן הנחות שונה מהנהוג כיום.
בשנת 2017, ינתנו למבקש ההנחה שתי אפשרויות לצורך בחינת הזכאות להנחה. הראשונה, הגשת טפסי שכר מ-12 החודשים של 2016. השנייה, הנהוגה עד היום, הגשת שלושה טפסי שכר (אוקטובר-נובמבר-דצמבר). במקרה בו יוגשו 12 תלושי שכר, החישוב יהיה לפי ממוצע של 12 חודשים של שנת הכספים הקודמת במקום ממוצע של שלושה חודשים האחרונים.
החל משנת 2018 ואילך, ההנחה תיבחן על פי המתכונת החדשה, של הגשת 12 טפסי שכר של השנה שקדמה לשנת חיוב הארנונה.
התקנות תקפות החל מה - 1 לינואר 2017.

טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 2017
הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2017
הצהרה בדבר עליית גג שאיננה בשימוש
הצהרה על מספר נפשות בנכס
הצהרה בדבר שינוי המחזיק בנכס
בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה לנכס ריק או לנכס שאינו ראוי לשימוש
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב

זכאים להנחה בארנונה 2015
הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2015