ג€×
מבקרת המועצה פועלת מכח צו המועצות האזוריות המגדיר את תפקידיה ואת דרכי עבודתה. מתפקידה לבדוק אם פעולות המועצה נעשו כדין בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.
הביקורת יכול שתעשה גם לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר המועצה משתתפת בתקציבם השנתי כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.
דוח הביקורת מוגש לראש המועצה ולוועדה לענייני ביקורת אחת לשנה. הוועדה לענייני ביקורת דנה בדוח ובהערות ראש המועצה עליו, ומגישה לאישור המועצה את סיכומיה והצעותיה.

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008 , בתפקיד הממונה על תלונות הציבור מכהנת מבקרת המועצה גב' מיטל כהן.
פגישה עם נציבת תלונות ציבור, מיטל כהן:  בתאום מראש עם מיטל כהן באמצעות דוא"ל mevaker@galil-elion.org.il

דוחות ביקורת:
דו"ח ביקורת ודו"ח תלונות ציבור 2014