ג€×

מידע סביבתי

בהתאם לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית, בהתאם להוראות חוק זה.
תיקון לחוק- "מידע על איכות הסביבה (תיקון מס' 3) תשס"ה-2005" מחייב את הרשויות להעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה – קרי, חומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד.