ג€×

מלגות הוקרה ועידוד יוצרים עם הוצאת ספרם בתחום השירה, הפרוזה והדרמה לשנת 2016              
המטרה: הוקרה ועידוד יוצרים עם הוצאת ספרם בתחום השירה, הפרוזה והדרמה, לרבות ספרים תיעודיים הקשורים להוויית יישובי המועצה והקהילות בה.
קריטריונים לקבלת מלגה:
1. זכאות לקבלת מלגה הינה עבור הוצאת ספר.
ספר משמעו: הדפסת היצירה והוצאתה לאור כמהדורה של לפחות 250 עותקים:
א. ספר שירה, פרוזה ודרמה.
ב. ספר שנושאו נוגע בהוויית יישובי המועצה והקהילות בה.
2. כותב הספר הינו תושב קבע באחד מישובי המועצה (מלווה באישור הוועד המקומי וצילום תעודת זהות עדכניים).
3. הפנייה תוגש ע"י היוצר, מלווה בהצגת הספר או טיוטא, עלויות הוצאתו של הספר ומקורות מימונו.
4. המלגה תוענק ליוצרים שעומדים בקריטריונים להוצאת ספרם, ולא יאוחר משנה מיום הוצאת הספר.
5. מגיש בקשה אשר קיבל מלגה בחמש השנים האחרונות, תועבר בקשתו לסוף רשימת המבקשים.
6. בקשה שהתאימה לקריטריונים של הועדה שלא זכתה לסיוע, ניתן להגישה בשנה העוקבת (אין צבירת זכויות משנה לשנה).
7. השתתפות המועצה מותנת בהשתתפות המבקש וגורמים נוספים כפי שמפורט במקורות המימון בסעיף 3 לעיל.
כללי:
1. הועדה תאסוף את הפניות שיתקבלו אצלה, תיבחן התאמתן לקריטריונים ותפעל על פי שיקול דעתה.
2. הועדה רשאית ליזום פניות למאן דהו ולעודד הגשת בקשה.
3. החלטת הועדה בדבר חלוקת המלגות תפורסם באתר האינטרנט של המועצה, בנוסף להודעה שתשלח  למקבלי המלגה.

את הפניות לוועדה יש להגיש עד  31.5.16 לידי יונית קורן, מזכירת המועצה- מועצה אזורית הגליל העליון ד.נ. גליל עליון 1210000

חברי הועדה הציבורית: יונית קורן- מזכירת המועצה, דרור שפיר- חבר מליאה-מלכיה, רעיה בן צבי – חברת מליאה – דן,
דודו פלמה-נציג ציבור- כפר הנשיא, זהרה דגן – מנהלת אגף תפו"ח, רותם מנור – מנהלת מחלקת תרבות,
עפרה פרץ-מזכירת הועדה.

רשימת מקבלי תמיכה 2016

רשימת מקבלי תמיכה 2015
רשימת מקבלי תמיכה 2014

.