ג€×

תמיכה בפעילות מוסדות ציבור שפועלים בתחום מועצה אזורית הגליל העליון למטרות בתחומי קהילה, רווחה, ספורט, חינוך וטיפוח יזמות עסקית, הכל בהתאם לתבחינים לקבלת תמיכות 2017 שקיבלו את אישור מליאת מועצה אזורית הגליל העליון מיום 24.7.16
כל מוסד שרואה עצמו ראוי לקבלת תמיכה על פי התבחינים מוזמן להגיש בקשה, על פי נושא הבקשה. את הבקשה יש להגיש בכתב לגזבר המועצה בליווי כל המסמכים הנדרשים כמפורט בטפסי הבקשה לתמיכה.
טופס בקשה לקבלת תמיכה ממועצה אזורית הגליל העליון 2017
מועד אחרון להגשת בקשה  לקבלת תמיכה: 2.3.17

יש לשים להבהרות הבאות:

  • בקשות אשר לא ימולאו כראוי, או שלא יצורפו להן כל המסמכים הנדרשים, עלולות להיפסל ובקשות אשר יגיעו באיחור עלולות להידחות ללא דיון.
  • המועצה תקיים הליך דיון בבקשות בהתאם להנחיות המנהל הכללי של משרד הפנים שפורסמו בחוזר מנכ"ל מיוחד(2006/4), "נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות"
  • בקשה לתמיכה תוגש רק על ידי מוסד ציבורי כמשמעותו בחוק, הפועל שלא למטרות רווח (להלן המבקש) ובהתאם לנוהל הגשת בקשות ולדיון בהן. תמיכות ינתנו בכפוף לאישור התקציב ולפי תבחיני התמיכה
  • המועצה אינה מתחייבת לתמוך במבקשים במלוא התקציב העומד לרשותה, הן לגבי מטרה אחת והן לגבי כל המטרות כולן
  • היה ופנו מספר מבקשים בבקשת תמיכה למטרה אחת, תהה המועצה רשאית לחלק את התקציב המיועד לאחר שקלול של תבחיני המשנה למטרה זאת.
  • נוהל זה מכוון לקדם מינהל תקין, שוויון, שקיפות, חסכון, יעלות ולמנוע פגיעה בטוהר המידות בתחום מתן תמיכות
  • עמותת שהגישו בקשה מתבקשות לראות עצמן פטורות מהגשת בקשה נוספת

תבחיני תמיכות 2016

תבחיני תמיכות 2015, לרשימת מקבלי התמיכות בשנת 2015 לחץ/י כאן

תבחיני תמיכות 2014, לרשימת מקבלי התמיכות בשנת 2014 לחץ/י כאן

תבחיני תמיכות 2013, לרשימת מקבלי התמיכות בשנת 2013 לחץ/י כאן

תבחיני תמיכות 2012 , לרשימת מקבלי התמיכות בשנת 2012 לחץ/י כאן
תבחיני תמיכות 2011, לרשימת מקבלי התמיכות בשנת 2011 לחץ/י כאן
תבחיני תמיכות 2010, לרשימת מקבלי התמיכות בשנת 2010 לחץ/י כאן
תבחיני תמיכות 2009, לרשימת מקבלי התמיכות בשנת 2009 לחץ/י כאן