ג€×
צוות העמותה לקידום הספורט בגליל העליון שמח שבחרתם ליטול חלק בפעילותינו, להלן נוהל רישום ותנאים לפעילות במסגרת העמותה

תנאים כלליים
1. הפעילות מתקיימת במשך עשרה חודשים (ספטמבר – יוני) או יותר על פי הודעה מיוחדת כולל בזמן שביתות משרד החינוך.
2. פתיחת קבוצה/ ענף הספורט, מותנת בכמות הנרשמים. לעמותה שמורה הזכות להפסיק פעילות שבה מספר משתתפים נמוך.
3. השתתפות בפעילות מותנית בהסדרת התשלום במשרד.
4. העמותה תעמיד הסעות לפעילות במסגרת המשאבים אשר יעמדו לרשותה מעת לעת.
5. כל ספורטאי/ת שהינו תלמיד במערכת החינוך הפורמלית מבוטח על פי חוק הספורט.
6. ספורטאי/ת שאינו תלמיד במערכת החינוך הפורמלית יחויב במחיר ביטוח על פי חוק הספורט. תשלום הביטוח ע"ח המשתתף.
7. ביגוד וציוד אישי לספורטאים ימומנו בחלקם ע"י העמותה ובחלקם ע"ח הספורטאים/ות. אם ספורטאי/ת יצטרפו באמצע עונת הפעילות, העמותה אינה מתחייבת לספק את מלוא הציוד.
8. העמותה רשאית להפסיק פעילות של משתתף בשל הפרת משמעת או התנהגות בלתי הולמת.
9. העמותה מתחייבת להשלים את מכסת האימונים המתוכננת חרף אימונים אשר יבוטלו עקב סיבות בלתי צפויות (היעדרות המאמן מפאת מחלה וכדומה).

שכ"ל והסדרי תשלום
10. המחיר לפעילות הינו שנתי.
11. התשלום המלא עבור כל השנה, יבוצע לפני תחילת הפעילות.
12. ההרשמה והתשלום יתבצעו דרך אתר האינטרנט של חברת ERP ו/או במשרדי העמותה.
13. פעילות שאינה נכללת בתוכנית העבודה השוטפת תחייב תשלום נפרד בנוסף לתשלום השנתי כאמור.

היעדרויות חיסורים והפסקת פעילות
14. ספורטאי/ת אשר יפסיק או תפסיק את פעילותו/ה עד סוף 03/2017, יוחזר לו/ה יתרת התשלום. בקיזוז של 50 ₪ דמי ביטול
15. ספורטאי שיפסיק את פעילותו מחודש 04/2017 ואילך, יחויב בתשלום שנתי מלא ולא תינתן אפשרות להחזר כספי (מלבד פעילות בביה"ס לשחייה ובביה"ס לכדורסל).
16. היעדרות או חיסורים, אינם פוטרים מתשלום ואין בעבורם זיכוי ו/או חובת השבה, גם אם תינתן הודעה מראש.
17. כל מקרה שספורטאי/ת יאלץ להפסיק/ה את פעילותו עקב כוח עליון (פציעה ארוכה וכו') יבחן באופן פרטני בהתאם לנסיבותיו המיוחדות.

מחירים והנחות
18. משתתף יחיד- מחיר מלא.
19. שני אחים - תינתן הנחה לשני מביניהם בגובה 10%. (ההנחה תינתן לתשלום הנמוך מביניהם)
20. שלושה אחים - תינתן הנחת 10% לכל השלושה אם נרשמו יחד. (אם נרשמו בחודשים שונים תהיה התייחסות לשני אחים ומשתתף בודד)

שימוש בתצלומים
21. הורי הנרשם נותנים בזאת הסכמתם הבלתי מסויגת לכך, כי עמותת הספורט תהיה רשאית אך לא תהיה חייבת, לעשות שימוש בתצלומי המשתתפים שצולמו במסגרת הפעילות בעמותה וזאת לצרכי דיווח ופרסום לרבות באמצעות העתונות הכתובה, "על הצפון" ובאמצעות המדיה החברתית (פייסבוק ועוד).

אתיקה
הוראות הקוד האתי של העמותה, כפי שיהיו בתוקף מעת לעת, יחייבו את כל הספורטאים, הספורטאיות, האוהדים ובני המשפחות. בעצם ביצוע ההרשמה מקבל על עצמו כל נרשם ומשפחתו את התחייבות לקיים את הוראות הקוד האתי כאמור.