ג€×
ארנונה הינה תשלום חובה - מס.
מס הארנונה נגבה לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה, הקובעות את שיעורי העלאת המס בכל שנת כספים.
חובת התשלום מוטלת על כל מחזיק בנכס ו/או בקרקע הנמצאים בתחום המועצה, בהתאם לגודלם ולשימוש בהם.
מס הארנונה משולם תמורת מכלול שירותים שנותנת הרשות לתושביה בתחומים מגוונים, כגון: חינוך, גינון, תרבות, בריאות, רווחה, תברואה ושירותים רבים נוספים.
הארנונה מוטלת לשנת תקציב: החל מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר.
חישוב הארנונה הינו מכפלת שטח הנכס בתעריף למ"ר שנקבע בצו הארנונה בהתאם לסוג השימוש בנכס.
בצו המיסים של המועצה התעריפים בד"כ נמוכים, ובחלקם (לדוגמא: מגורים, תעשיה, מלאכה, בתי מלון) הם תעריפי המינימום המותרים בחוק.
חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס בפועל. על כל שינוי שחל בנכס (חילופי דייר ו/או שימוש בנכס) יש להודיע למועצה בכתב באופן מיידי. בעל הנכס אחראי להודיע על שינוי המחזיק בנכס, אחרת הוא יחויב במיסים עד ליום  מסירת ההודעה.
צו המיסים לשנת 2017 | שינויים מבוקשים לצוו המיסים 2017
טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 2017
אישור חריג להטלת ארנונה 2017
אישור חריג להטלת ארנונה 2017 - ועד מקומי כפר הנשיא
אישור חריג להטלת ארנונה 2017 - ועד מקומי עמיר
אישור חריג להטלת ארנונה 2017 - ועד מקומי מעין ברוך
אישור חריג להטלת ארנונה 2017  - ועד מקומי מחניים
אישור חריג להטלת ארנונה 2017  - ועד מקומי חולתה


צו המיסים 2016
אישור חריג להטלת ארנונה 2016
טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית 2016
הנחה לפי מבחן הכנסה לשנת 2016

27.10.15 אישור חריג להטלת ארנונה - ועד מקומי כפר הנשיא
אישור חריג להטלת ארנונה - כפר הנשיא
אישור חריג להטלת ארנונה - מעין ברוך
זכאים להנחה בארנונה לשנת 2015


השגה / ערר על חיוב ארנונה:
מחזיק בנכס רשאי להגיש השגה בכתב על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית, בתוך 90 יום מקבלת הודעת התשלום, למנהל הארנונה במועצה אזורית הגליל העליון.
וזאת מהסיבות הבאות:
1. הנכס שלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
2. נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו* או השימוש בו.
3. הוא איננו "מחזיק" כמשמעותו בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות.
מנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלתה.
א. ניתן לערער בתוך 30 יום ממועד קבלת תשובת מנהל הארנונה, לוועדת ערר ארנונה של המועצה. כתובתה: מועצה אזורית הגליל העליון, ד.נ. גליל עליון, 1210000
ב. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית משפט מחוזי תוך 30 יום ממועד מסירת ההחלטה.
* כאשר נחוצה מדידה, יש לצרף לבקשה 250 ₪, שיוחזרו למבקש רק אם תתברר בקשתו כמוצדקת
טופס ערעור על מדידת נכס


צווי מיסים משנים קודמות
אישור חריג להטלת ארנונה משנים קודמות