ג€×

חוק חופש המידע שחוקק בשנת 1998 ונכנס לתוקף בשנת 1999 מאפשר לכל אזרח ישראלי או תושב לקבל מידע המצוי ברשות
והוא כתוב, מוקלט, מוסרט מצולם או ממוחשב, בכל הקשור לפעילות הרשות ובנושאים שבאחריותה.

המועצה מעמידה לרשות הציבור את מירב המידע האפשרי, בכפוף למגבלות הקבועות בחוק, בדרכים הבאות:

מסירת מידע מוגדר המתבקש על-ידי אזרח או חברה, בהסתמך על חוק חופש המידע.
העמדת הנחיות לפיהן פועלת הרשות המקומית, לעיון הציבור.
פרסום דוח שנתי אודות הפעלת החוק,  על-ידי הממונה על יישום חוק חופש המידע.
 

מהי בקשה לקבלת מידע?

פנייה בכתב בלבד, מזוהה, שהתקבלה מהציבור הרחב ועניינה בקשה לקבלת מידע והמבקש מציין "לפי חוק חופש המידע", או בקשה שהוגשה על-גבי טופס בקשה לקבלת מידע. (פניה טלפונית אינה נחשבת כבקשה לקבלת מידע)

מהי פניה (רגילה)?

פניה בכתב או בטלפון לבירור עניין או נושא כלשהו, או פניה (רגילה) בכתב שאינה מטופלת לפי חוק חופש המידע.

 הנחיות כלליות להגשת בקשה לקבלת מידע:

* רצוי לברר מראש האם מדובר בנושא אשר באחריות המועצה 
* רצוי לברר מראש האם הנושא לא פורסם או עומד לרשות הציבור
* כאשר בקשה מכילה מספר נושאים, יש למלא טופס נפרד לכל נושא
* ניתן לשלוח בקשה בדואר, בפקס ובדוא"ל
* יש לשאת בתשלום אגרת בקשה. לתשלום

אילו פרטים יש לציין בבקשה?

שם פרטי ושם משפחה
מספר תעודת זהות בן 9 ספרות
כתובת מלאה כולל מיקוד
מספר טלפון, דוא"ל וטלפון נייד
תאריך משלוח הבקשה
פירוט המידע המבוקש
כתב התחייבות לשאת בתשלום האגרות
חתימה (בכתב יד)
יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים ותכתובת קודמת בנושא המבוקש
טופס בקשה לקבלת מידע מהרשות 

יש לשלוח את הבקשה אל:
​הממונה על יישום חוק חופש המידע: יונית קורן
מזכירה: עפרה פרץ
טלפון במשרד: 04-6816346
פקס: 04-6816334

 

איך מתבצע תהליך הטיפול בבקשה?

אישור קבלת הבקשה
שליחת טופס בקשה או הבהרות לאמור בבקשה
אישור קבלת טופס הבקשה מלא וחתום וכן, אישור לביצוע תשלום אגרת בקשה
איתור המידע המבוקש, הכנתו למסירה למבקש המידע
שליחת מכתב לתשלום אגרת טיפול ו/או אגרת הפקה
אישור לביצוע התשלום
שליחת המידע המבוקש לפונה
 

אילו אגרות קיימות ומהו סכום התשלום של כל אגרה?

תקנות החוק מחייבות בתשלום אגרות, כמפורט מטה:
אגרת בקשה (תקנה 1) - 20 ש"ח
אגרת טיפול (תקנה 2) עבור איתור המידע, מיונו והטיפול בו. לכל שעת עבודה  - 30 ₪ (החל מהשעה הרביעית)
אגרת הפקה [תקנה 3(א)]  לכל עמוד צילום - 0.20 ₪  / לדיסק מחשב - 2.5 ש"ח
סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה (תקנה 4) - 150 ש"ח

סכומי האגרות בתוקף מיום 28.3.14

 

האם קיים פטור מתשלום אגרות?

לא ייגבה תשלום עבור "אגרת בקשה" בשני מקרים:

עבור מידע אשר יש להעמידו לרשות הציבור. 
 עבור בקשה של אדם לקבל מידע אודות עצמו וכן, לא ייגבה תשלום עבור "אגרת טיפול" עד 6 שעות.

* כל ההנחיות מופנות לגברים ונשים כאחד

חוק חופש המידע, התשנ"ח-‎19981
לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית בהתאם להוראות חוק זה. ‎
בחוק זה -  
"ועדה משותפת" - ועדה משותפת של ועדת החוקה חוק ומשפט וועדת החוץ והביטחון של הכנסת;  
"מידע" - כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב;  
"ממונה" - מי שמונה לפי סעיף ‎3;  
"קבלת מידע" - לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או קבלת מידע בכל דרך אחרת בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו;   להמשך לחץ/י כאן

טופס בקשה לקבלת מידע מהרשות 
חוק חופש המידע - סיכום טיפול בפניות 2016
חוק חופש המידע - סיכום טיפול בפניות 2015
חוק חופש המידע-סיכום טיפול בפניות 2014
חוק חופש המידע-סיכום טיפול בפניות 2013
חוק חופש המידע-סיכום טיפול בפניות 2012