ג€×
מטפל בכל תלונה המוגשת לו על הרשות המקומית, מוסדותיה ועל גוף עירוני מבוקר, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד. הטיפול בתלונה מתבצע כאשר המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה או כאשר המעשה נעשה בניגוד לחוק או נעשה ללא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין.
דו"ח ביקורת ודו"ח תלונות ציבור 2014
בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008 , בתפקיד הממונה על תלונות הציבור מכהנת מבקרת המועצה גב' מיטל כהן.
פגישה עם נציבת תלונות ציבור, מיטל כהן: בתאום מראש עם מיטל כהן באמצעות דוא"ל  mevaker@galil-elion.org.il